Thursday, April 3, 2014
तु मला विसरलीस, तेंव्हा
पाऊस नवा होता
आताही नवखेपणानेच
तो तुला आठवण्याचा प्रयत्न करत होता

विसरण्यात तुलाही, तुझ्याच
आठवणी लपल्या होत्या
तुला आठवत नसेल कदाचित
पण त्या सावल्याही आपल्याच होत्या

आपल्याच सावल्यांत
आपल्याच सावलीचे घर होते
प्रेमात तुझ्या, आठवणीत माझ्या
अश्रुंचे तेच ओले थर होते
-jp

No comments:

Post a Comment